Deelnamereglement SLOOPdeCRISIS.nl

Afdrukken

Algemeen
Dit Deelnamereglement geldt voor alle Deelnemers aan de veilingen en/of de collectieve inkoop initiatieven georganiseerd door SLOOPdeCRISIS.nl

Definities
SLOOPdeCRISIS.nl is een handelsnaam van MindGrind B.V. gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54975786. Website(s): website(s) van SLOOPdeCRISIS.nl die worden gebruikt voor de organisatie van de veilingen en/of de collectieve inkoop. Deelnemer: een (rechts)persoon die zich heeft ingeschreven op de Website of via een ander kanaal, en aan wie SLOOPdeCRISIS.nl schriftelijk (per mail) heeft bevestigd dat deze staat ingeschreven als geïnteresseerde. Deelnamereglement: dit deelnamereglement. Leverancier: aanbieder van product of dienst voor de veiling en/of collectieve inkoop, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot een energieaanbieder.

Algemeen
Aanmelding en inschrijving is kosteloos en vrijblijvend. SLOOPdeCRISIS.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht aanmeldingen te weigeren of inschrijvingen te schrappen. Deelnemer is minimaal 18 jaar oud en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staat ingeschreven, of is een rechtspersoon die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Door inschrijving accepteert en stemt Deelnemer in met dit Deelnamereglement. Deelnemer zorgt dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is SLOOPdeCRISIS.nl behoudt zich het recht voor om een door haar vermelde “sluitingsdatum inschrijving” uit te stellen. Deelnemer geeft SLOOPdeCRISIS.nl expliciet toestemming om Deelnemer te benaderen via email en/of telefonisch (indien Deelnemer aan SLOOPdeCRISIS.nl zijn telefoonnummer heeft doorgegeven), maar enkel ten behoeve van een veiling en/of collectieve inkoop en berichten hieromtrent. Indien Deelnemer goedkeuring heeft gegeven om hem vrijblijvend te bellen, is Deelnemer er ook mee akkoord dat SLOOPdeCRISIS.nl het door Deelnemer opgegeven telefoonnummer doorgeeft aan Visie Verzekeringen of een andere dedicated partner van SLOOPdeCRISIS.nl.

Beperking aansprakelijkheid
SLOOPdeCRISIS.nl geeft uitdrukkelijk geen garanties af voor te behalen (maximale) bespaarresultaat door Deelnemer. De mogelijk te realiseren besparing is volledig afhankelijk van de persoonlijke situatie van Deelnemer en de door hem opgegeven informatie en de aanbiedingen waarop zij uiteindelijk ingaat. SLOOPdeCRISIS.nl geeft enkel een indicatie af van een te verwachten gemiddelde jaarlijkse besparing bij een gemiddelde consument. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Tussen Deelnemer en Leverancier komt, indien Deelnemer een aanbod van een Leverancier accepteert, een overeenkomst tot stand tot levering en/of afname van een product en/of dienst door Deelnemer van de Leverancier. SLOOPdeCRISIS.nl is geen partij bij deze overeenkomst; zij organiseert uitsluitend de veiling en/of Collectieve inkoop, maar neemt hier niet aan deel.

Privacy
Door inschrijving geeft Deelnemer de toestemming aan SLOOPdeCRISIS.nl om zijn gegevens te verwerken. Zijn gegevens worden verwerkt en gebruikt enkel ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die interessant voor je kunnen zijn op basis van de door jou geselecteerde interesse gebieden en om web statistieken te ontwikkelen. Na acceptatie van de aanbieding worden de gegevens uitsluitend ter beschikking gesteld aan de geselecteerde Leverancier en zullen deze niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij schriftelijk met Deelnemer overeengekomen of indien wettelijke bepalingen dit vereisen. SLOOPdeCRISIS.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. De gegevens zijn op ieder moment opvraagbaar bij SLOOPdeCRISIS.nl en kunnen op verzoek uit de database worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging gebeurt in beginsel binnen één week nadat SLOOPdeCRISIS.nl het verzoek daartoe van een deelnemer heeft ontvangen.

Slotbepalingen
Op dit Deelnamereglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit of in verband met dit Deelnamereglement voortvloeien worden exclusief voorgelegd aan de sector civiel van de rechtbank Amsterdam, niettegenstaande de mogelijkheid van hoger beroep en beroep in cassatie. SLOOPdeCRISIS.nl behoudt zich het recht voor om dit Deelnamereglement zonder opgaaf van redenen te wijzigen of in te trekken. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via een algemene kennisgeving op de Website, treden na kennisgeving direct in werking en gelden voor alle Deelnemers. Indien u een klacht heeft over de veilingen en/of de collectieve inkoop initiatieven georganiseerd door SLOOPdeCRISIS.nl, dan kunt u deze sturen naar info@sloopdecrisis.nl of per post naar SLOOPdeCRISIS.nl, Weteringschans 109, 1017 SB Amsterdam.